เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1804807Public Health Administration and Policy
การบริหารงานสาธารณสุขและนโยบาย
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด ทฤษฎีการบริหารงาน สาธารณสุข การบริหาร การตัดสินใจ การวางแผน การจัดทำแผนการดำเนินงานสาธารณสุข การบริหารคุณภาพโดยรวม ผู้นำและการพัฒนาภาวะผู้นำในงานสาธารณสุข การนิเทศงาน การกำกับและควบคุมงาน นโยบาย การกำหนดนโยบาย การแปลงนโยบาย การดำเนินนโยบาย การควบคุมกำกับนโยบาย การประเมินผลนโยบาย


Concept and theories of public health administration; decision making, planning, total quality control, leader and leadership development, supervision, monitoring and control. Policy modification, implementation, control and evaluation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH