เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1804806Health Manpower Management and Development
การจัดการกำลังคนทางสุขภาพและการพัฒนา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการบริหารทรัพยากรกำลังคนในงานสาธารณสุข การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรทางด้านสาธารณสุข แรงจูงใจ ทัศคติ และความพึงพอใจในงานสาธารณสุข การจัดการความขัดแย้ง ความร่วมมือและการบริหารทีมงาน


Principles of human resource management and development in public health organizations; motivation, attitude, and job satisfaction; management of conflict, cooperation, and team building.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH