เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1804705Behavioral Science and Health Education
พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการ ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ การประยุกต์ทฤษฎีเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รูปแบบการให้สุขศึกษาที่เหมาะสม การประเมินผลการให้สุขศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย ต่าง ๆ


Concept, theories and application of behavioral science relevant to changing of health behavior, process of behavioral change, methods of health education, assessment of health education outcomes.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH