เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1804704Strategic Management for Health System
การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับระบบสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ ธรรมชาติการบริหารเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในองค์กร องค์ประกอบและกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ การควบคุมเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรสาธารณสุข


Principles of strategic management, nature of strategic management, external environmental analysis, internal environmental analysis, determinants and process of strategic planning and development, strategic control for health organization.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH