เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1804702Epidemiology and Disease Control
ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรค การศึกษาระบาดวิทยา การคัดกรองโรค ระบาดวิทยากับการควบคุมโรค การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนโรค


Principles of epidemiology, natural history of diseases, epidemiology study design, health screening , epidemiology and disease control, surveillance and investigation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH