เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2003803Independent Study
การค้นคว้าโดยอิสระ
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต6 (0-18-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษาวิจัยหัวข้อที่ตนสนใจภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้รวมถึงระเบียบวิธีวิจัย การสร้างเครื่องมือ การประยุกต์สถิติในการวิจัย การวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล


The student will choose the interesting topic under the guidance of supervisor; study the research methodology; statistical analysis of the data; conclusion and writing of the data; present and summarize the final data (IS) to the committee.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH