เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
2003709Basic Knowledge of Aesthetic Dermatology and Aging Skin Care
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความงามผิวหนังและความชราของผิวหนัง
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาและกายภาพของความชราต่อระบบผิวหนัง ปัจจัยที่ส่งเสริมและป้องกันในการชะลอความเสื่อมชราของผิวหนัง และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นำมาวินิจฉัยความเสื่อมชราของผิวหนัง


Aging skin change in the aspect of Anatomy; Physiology and Histopathology; Causes and predisposing factors of aging skin; how to prevent aging process.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH