เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
2003705Occupational and Environmental Effect to the Human Body
ผลกระทบต่อร่างกายที่เกิดจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ภาวะที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม อากาศ น้ำ เสียง อาหาร สารเคมี โลหะหนัก ต่าง ๆ และสารก่อภูมิแพ้ที่มีผลเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ระบบข้อต่อกล้ามเนื้อ หัวใจ หลอดเลือด สมอง ระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน และต่อมไร้ท่อ เป็นต้น


Effect of pollutions; air, water, noise, food, allergen, toxic and chemical substances which affect environment and human body system such as cardiovascular, neurological, immunological, musculoskeletal, endocrine system. etc.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH