เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2003701Anti-Aging and Regenerative Science
วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและป้องกัน สาเหตุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความชรา ผลกระทบของความชราที่มีต่อระบบต่างๆของร่างกาย ทฤษฏีของความชรา พยาธิวิทยาของความชรา การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความชรา ระบาดวิทยาทางคลินิก รูปแบบการวิจัย พื้นฐานทางสถิติ เพื่อนำมาใช้ในการวิจัย และความก้าวล้ำทางเวชศาสตร์ชะลอวัย งานวิจัย เทคโนโลยีทางด้านการรักษาและการวินิจฉัยสมัยใหม่ ที่มีในปัจจุบัน และกำลังพัฒนาเพื่อใช้ในอนาคต


Scientific theory related to aging; Free-radical theory, Wear and Tear theory, Neuroendocrine theory, Rate of Living theory, Genetic control theory, Mitochondrial theory and Other theories of aging, genetics of aging; preventive genetic diagnosis; pathological aging; epidemiology; demographic; social biological aspect of aging and cutting-edge anti-aging science.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH