เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002714Applied Statistics and Research Methodology
สถิติประยุกต์และระเบียบวิธีการวิจัย
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและระเบียบวิธีทางสถิติ การออกแบบสอบถาม การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินผลข้อมูล การนำผลลัพธ์ไปใช้ในการทำผลงานวิจัยทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องมีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ


Principles and statistic strategy; questionare designs; data collection; analysis and evaluate the data; use of the result to apply for their clinical research with high efficiencyand acceptable.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH