เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2003716Journal Seminar in Anti-Aging and Regenerative Science
สัมมนาวารสารทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สัมมนากลุ่มเกี่ยวกับบทความทางวิชาการต่างๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อนำมาประกอบเพิ่มเติมกับความรู้ที่เรียนในหลักสูตร สามารถอภิปรายปัญหา และ วิเคราะห์เกี่ยวกับวารสารทางวิชาการ


Group discussion concerning advanced knowledge by using journal of Anti-Aging and Regenerative Science; analyze the problem; discuss the academic journal detail.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH