เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403983Seminar 3
สัมมนา 3
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การรายงานความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ที่เพิ่มขึ้นในงานประชุมวิชาการโดยการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือรายงานต่อคณาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมส่งรายงาน


Presentation of additional dissertation progress in academic conference/meeting by oral presentation or presentation to staff with report submission.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH