เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1407892Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต12 (0-36-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ดำเนินงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวภายใต้การแนะนำอนุมัติของคณาจารย์ที่ปรึกษา รายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ นำเสนอและส่งวิทยานิพนธ์หลังจากสิ้นสุด


Research on postharvest technology topic pertinent to individual interest under the supervision and approval of advisory committee. Research progress must be presented in every semester of his/her thesis enrollment. Thesis must be submitted after completion and presented.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH