เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1407892Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต12 (0-36-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ดำเนินงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวภายใต้การแนะนำอนุมัติของคณาจารย์ที่ปรึกษา รายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ นำเสนอและส่งวิทยานิพนธ์หลังจากสิ้นสุด


Research on postharvest technology topic pertinent to individual interest under the supervision and approval of advisory committee. Research progress must be presented in every semester of his/her thesis enrollment. Thesis must be submitted after completion and presented.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH