เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1407891Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต36 (0-108-36)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ดำเนินงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวภายใต้การแนะนำอนุมัติของคณาจารย์ที่ปรึกษา รายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ นำเสนอและส่งวิทยานิพนธ์หลังจากสิ้นสุด


Research on postharvest technology topic pertinent to individual interest under the supervision and approval of advisory committee. Research progress must be presented in every semester of his/her thesis enrollment. Thesis must be submitted after completion and presented.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH