เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1407700Agricultural Research Methodology
ระเบียบวิธีวิจัยทางเกษตร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการวิจัยทางเกษตรและเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับผลิตผลทางเกษตร กรอบแนวคิดการวิจัย การออกแบบการวิจัย การทบทวน/ตรวจเอกสาร การเขียนโครงร่างการวิจัย การวางแผนและการบริหารจัดการงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ประมวลผลการทดลองทางสถิติ การอธิบายผลการทดลอง การเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์


Principles of agricultural research and advanced instrumental analysis of agricultural produces; conceptual framework; research design; literature review; writing a research proposal; research planning and management; data collecting and statistic analysis of data; interpretation of experimental data; writing a research report; publishing articles.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH