เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1403993Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต36 (0-108-36)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ดำเนินงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารตามความสนใจของแต่ละบุคคลภายใต้การแนะนำและอนุมัติของคณาจารย์ที่ปรึกษาและสอดคล้องกับหน่วยกิต รายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอและส่งดุษฎีนิพนธ์หลังจากสิ้นสุด เตรียมผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบของผลงานฉบับเต็มในรายงานการประชุมวิชาการนานาชาติ และ/หรือต้นฉบับเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง


Research on a food science and technology related topic pertinent to individual interest under the supervision and approval of advisory committee and accordance to the credit; present progression of the research work in every semester of dissertation enrollment; dissertation defense and submit after completion; prepare research output for publishing in the proceedings format and/or manuscript for peer review international journal publication.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH