เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1403991 Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต48 (0-144-48)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ดำเนินงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารตามความสนใจของแต่ละบุคคลภายใต้การแนะนำและอนุมัติของคณาจารย์ที่ปรึกษาและสอดคล้องกับหน่วยกิต รายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอและส่งดุษฎีนิพนธ์หลังจากสิ้นสุด เตรียมผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบของผลงานฉบับเต็มในรายงานการประชุมวิชาการนานาชาติ และ/หรือต้นฉบับเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง


Research on a food science and technology related topic pertinent to individual interest under the supervision and approval of advisory committee and accordance to the credit; present progression of the research work in every semester of dissertation enrollment; dissertation defense and submit after completion; prepare research output for publishing in the proceedings format and/or manuscript for peer review international journal publication.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH