เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402762Food Industrial Microbiology
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ชนิดของจุลินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญและผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ นวัตกรรมกระบวนการหมัก การประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีวเคมีและพันธุศาสตร์ในการเพิ่มผลผลิตในด้านอุตสาหกรรม การปรับปรุงพันธุ์ และการคัดเลือกสายพันธุ์ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การขยายขนาดการผลิต


Type of industrial microorganisms; factors affecting microbial growth and yield; innovation of fermentation process; applications of biochemistry and genetics to increase industrial yield; improvement and selection of strain; utilization of microorganisms in food industry; scale up.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH