เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402741Principles in Food Science and Technology
หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
บทนำ หลักการทางเคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร และกระบวนการการแปรรูป พื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กรณีศึกษา


Introduction; principles in food chemistry, food microbiology, food engineering and food processing; related issues in food science and technology; case studies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH