เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1404755Physical and Engineering Properties of Food and Biomaterials
สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความสำคัญของสมบัติของวัสดุ สมบัติทางเรขาคณิต สมบัติทางเนื้อสัมผัสและการไหล สมบัติทางความร้อน การเปลี่ยนวัฏภาค สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติพื้นผิว สมบัติทางแสง


Importance of material properties; geometric properties; textural and rheological properties; thermal properties; phase transition; electrical properties; electromagnetic properties; surface properties; optical properties.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH