เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1907107Basic Health Care Techniques for Clients
เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน
สังกัดพยาบาลศาสตร์, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เทคนิคในการช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งฝึกปฏิบัติเทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันให้ปลอดภัยและสุขสบาย
หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH