เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1907103Communication and Team Work in Health Services
การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ
สังกัดพยาบาลศาสตร์, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารในองค์การ การประยุกต์หลักการสื่อสารในการให้บริการสุขภาพ ลักษณะของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม การทำงานเป็นทีม ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานเป็นทีม การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม และการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมการทำงาน   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH