เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1907102Human Development and Basic Needs
พัฒนาการตามวัยและความต้องการของมนุษย์
สังกัดพยาบาลศาสตร์, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
มโนมติและทฤษฎีทางสังคมวิทยา จิตวิทยาทั่วไป พัฒนาการตามวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ ความต้องการพื้นฐาน พฤติกรรม การรับรู้ การเรียนรู้ การคิด และการปรับตัวของมนุษย์   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH