เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1907102Human Development and Basic Needs
พัฒนาการตามวัยและความต้องการของมนุษย์
สังกัดพยาบาลศาสตร์, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ประกาศนียบัตร
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล40400M  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สันติประสิทธิ์กุล (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย (Co-ordinator)  Send Mail
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา แรงสิงห์
 • อาจารย์สุริย์ฉาย คิดหาทอง
 • อาจารย์ ดร.พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนลิน สิงขรณ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวินี ตันกุริมาน
 • สำรองสำหรับ:ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ชั้นปี 1 รหัส 6411901001 ถึง 641190104140-0-40
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
    02 ไม่มีข้อมูล36360M  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สันติประสิทธิ์กุล (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย (Co-ordinator)  Send Mail
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา แรงสิงห์
 • อาจารย์สุริย์ฉาย คิดหาทอง
 • อาจารย์ ดร.พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนลิน สิงขรณ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวินี ตันกุริมาน
 • สำรองสำหรับ:ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ชั้นปี 1 รหัส 6411901043 ถึง 641190108136-0-36
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  มโนมติและทฤษฎีทางสังคมวิทยา จิตวิทยาทั่วไป พัฒนาการตามวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ ความต้องการพื้นฐาน พฤติกรรม การรับรู้ การเรียนรู้ การคิด และการปรับตัวของมนุษย์
  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH