เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1001105Thai Language Skills
ทักษะภาษาไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การฟังเพื่อจับใจความสำคัญและการฟังอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การอ่านสารคดีและบันเทิงคดี การเขียนเชิงวิชาการและการเขียนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ


Multi-skilled development in Thai language for communication: critical listening; official and unofficial speech; fiction and non-fiction reading skills; academic writing and specific writing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH