เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1001106Man and Society
มนุษย์กับสังคม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมเบื้องต้น สถาบันทางสังคม พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลภายใต้เงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การวิเคราะห์ปัญหาสังคม การตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะสมาชิกของสังคม


An introduction to social theories; social institutions; individual’s behavior under the social, economics, and political condition; analysis of social problems; and individual’s awareness of status, role, and responsibility as a society’s member.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH