เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1210304Social Etiquette and Service Attitude
มารยาทสังคมและทัศนคติการบริการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ความเชี่ยวชาญ และมารยาทที่ใช้ทั่วไป ความรู้ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อวัจนภาษาและอวจนภาษา ความประพฤติและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ได้แก่ มาตรฐาน คุณสมบัติ คุณค่า ประเพณี ความเชื่อและวัฒนธรรมของสังคม ความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาทางบุคลิกภาพ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ในการติดต่อระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร เพื่อความเหมาะสมและประทับใจในการบริการ การพัฒนาทัศนคติการบริการให้มีคุณภาพ


The approached to develop social behavior, skills and etiquette generally practiced in both national and international societies. The knowledge of factors affecting body language, verbal language as well as individual personal conduct, i.e.; norms, traits, values, traditions, beliefs and cultures of the society. The uniqueness of the Thai culture is focused to develop differences in personality ad manners: modesty and harmony in interaction between the message senders and receptors, the appropriate physical and verbal expressions required in services business. The services attitude to be developed with the appropriate applicability of the internal quality and external appearance.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH