เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1210302In-Flight Service Management
การจัดการการบริการบนเครื่องบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ระบบการจัดการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การกำหนดกระบวนการบริการให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย ความเพลิดเพลิน และมุ่งให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด วิธีการนำเสนอบริการ การปฏิสัมพันธ์กับผู้โดยสาร การสื่อสารที่เหมาะสม ความรอบรู้และความชำนาญในการให้บริการการที่เหมาะสมและประทับใจ การทดลองการปฏิบัติการดังกล่าวกับสายการบินพันธมิตร การเรียนรู้ถึงหน้าที่อื่นๆบนเที่ยวบิน ได้แก่ การกำหนดจำนวนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตามประเภทของเครื่องบินและเส้นทาง อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องรู้จักและใช้เป็น มารยาทอื่นที่ควรปฏิบัติต่อผู้โดยสารและการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและตนเองให้เป็นที่น่าเชื่อถือต่อผู้โดยสารและสังคม


In-flight services managing system, procedures for pleasant and comfortable flight with high standard of safety; strengthen knowledge and experiences for professional services; proper passenger contact, in-flight duties, crew managing for each aircraft type and route, in-flight equipment operation and internship with alliance airlines
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH