เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1210301Impressive Presentation and Effective Negotiation
การนำเสนอและการเจรจาต่อรอง
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการนำเสนอความคิด ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ด้วยวาจาที่ถูกต้องตามหลักภาษามีความสละสลวย กระชับและตรงประเด็น ฝึกทักษะการพูดในที่ชุมชน ทักษะในการฟัง สร้างเสริมความเชื่อมั่นและมีบุคลิกภาพที่สร้างความสำเร็จในการโน้มน้าวและการเจรจาต่อรองเพื่อมิให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียผลประโยชน์ และเพื่อให้เกิดความประทับใจ


An intensive study, theoretical and practical, on speech making, speaking and listening skills; making verbal presentation with appropriate word selection, conciseness, relevancy and also types of public speaking are included. The formation of ideal personality and confidence of the speaker in order to succeed in convincing and negotiating in win-win situation
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH