เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1009131German 2
ภาษาเยอรมัน 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1009130

Course Description
ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างต่อเนื่องจากภาษาเยอรมัน 1 ศึกษาไวยากรณ์และรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้กว้างขวางขึ้น ได้แก่ การชักชวนการขออนุญาตการบอกเหตุผล การให้ การรับ เป็นต้น โดยเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม


Advanced integration of four skills; listening, speaking, reading and writing of German.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH