เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1009130German 1
ภาษาเยอรมัน 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น ฝึกการอ่านข้อความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้


Integrated four skill practices of listening, speaking, reading and writing for beginning German.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH