เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210402Passenger Ground Services
การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ระบบการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นดินของสายการบินและท่าอากาศยานเน้นรายละเอียดของงานทุกประเภทและทุกขั้นตอนของการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน ขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการและลักษณะเฉพาะของงานที่ต้องทำ ทั้งในส่วนของการให้บริการผู้โดยสาร การควบคุมน้ำหนักของสัมภาระที่ต้องรักษาความสมดุลของเครื่องบิน การจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น ตลอดจนการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรักษาความปลอดภัยต่อทั้งทรัพย์สินและสุขภาพของบุคลากรการบินและผู้โดยสาร การตรวจสอบความเรียบร้อยของเที่ยวบินทั้งก่อนบิน ระหว่างบินและหลังจากเครื่องลง การเยี่ยมชมเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานจริงกับองค์กรการบิน


Step by step of airline ground services procedures and airport rules and regularities; duty description of each responsible position; customer services, check-in system, seat and luggage arrangement concerning weight and balance control, embarkation and disembarkation, including security screening for pre-flight and post-flight; airport field trip provided
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH