เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210307Laws and Regulations in Aviation Industry
กฎหมายและระเบียบในการบินพลเรือน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่องค์กรการบินสากลและเฉพาะประเทศบังคับใช้ ศึกษาข้อกำหนด ข้อห้ามและบทลงโทษในการดำเนินงานขององค์กรต่างๆในธุรกิจการบิน สิทธิทางการบิน ทำความรู้จักกับองค์กรการบินสากล ได้แก่ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ และ กรมการขนส่งทางอากาศ ศึกษาข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ พิธีการทางศุลกากร ใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน


Law, rules, regulations, measures concerning all aviation business issued by international aviation organizations. The knowledge of international aviation firms, that is: IATA—International Aviation Transportation Agency, ICAO—International Civil Aviation Organization, FAA –Federal Aviation Agency, DOA—Department of Aviation etc. including their functions and responsibilities. The information on services, immigration policies and procedures of each country; applying case studies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH