เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210102Introduction to Aviation Business Management
การจัดการธุรกิจการบินเบื้องต้น
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน ความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมา ลักษณะที่สำคัญและองค์ประกอบในธุรกิจการบิน รวมถึงการศึกษาองค์กร หน่วยงานและงานที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการบิน หลักการประกันภัยเครื่องบิน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการรับผิดชอบผู้โดยสาร


An overview of aviation business; history, current scale and scope of aviation business; about the multiple operational and business functions of airlines; the duties and responsibilities of key airline personnel; aircraft insurance procedures and risk management, as well as airline responsibility on passengers.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH