เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1210101Personality Development
การพัฒนาบุคลิกภาพ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับอาชีพ กำหนดคำจำกัดความของคำว่า “บุคลิกภาพในงานธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมการบริการ” ศึกษาความรู้พื้นฐานของสรีระ และพัฒนาฝึกฝนให้ได้ในระดับที่กำหนด พัฒนาจิตคู่กับกาย แนวทางและวิธีการต่างๆที่จะนำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งตัว การวางตน และมารยาทที่ควรจะต้องได้รับการฝึกฝนและขัดเกลาให้เหมาะกับลักษณะงาน


The theories, concepts and definition of the word “Personality in Service Business”; study the fundamental knowledge of physical and mental ability in order to nurture and develop them inseparably, methods and techniques of personality development including personality adjustment, apparel selection, self-conforming and social etiquette required by the services job.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH