เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1014319Classroom and School Management
การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสถานศึกษา
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (5 ปี)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญและกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการในห้องเรียน ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำทางการศึกษาและทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ องค์ประกอบและการประกันคุณภาพทางการศึกษา การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การติดต่อสื่อสารเพื่อประสานประโยชน์และสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การทำงานร่วมกับผู้อื่น การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดทำโครงงานทางวิชาการ โครงการฝึกอาชีพและกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา


Meaning, scope, significance and conceptual framework of classroom management; theories and principles of management; educational leadership and skills of methodical thinking; understanding of organisation culture; communication for mutual benefits and intra-organisational relations; team-working, classroom management; implementation of academic, vocational and community development projects; organisation of information technology for educational management and assurance.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH