เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001903Advanced Anti-Aging Medicine
เวชศาสตร์ชะลอวัยขั้นสูง
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อาการ และอาการแสดง ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากความเสื่อมชราของมนุษย์ พยาธิสภาพ สาเหตุ การวินิจฉัย รวมทั้งการใช้ยา ฮอร์โมน เพื่อการป้องกันความเสื่อม และการดูแลเฉพาะสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มโรคต่างๆ รวมทั้งสามารถให้คำปรึกษาแก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ รวมถึงแพทย์ทางเวชปฏิบัติทั่วไปได้


Signs and symptoms of human aging, pathophysiology, etiology, diagnosis, drug uses, hormone therapy for preventing degenerative disease, specific treatment for different aging diseases and advise consultation to physicians, medical students and general practitioners.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH