เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001902Seminar in Advanced Dermatologic Research
สัมมนาการวิจัยตจวิทยาขั้นสูง
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิเคราะห์ วิพากษ์ อธิบายแนวคิด วิธีการวิจัย ผลการศึกษา และบทสรุปผลงานของการวิจัยทางตจวิทยาจากวารสารผิวหนังทั้งในและต่างประเทศที่เป็นระดับสากล ซึ่งเป็นแนวทางในการกำหนดหัวข้อ การออกแบบการทำดุษฎีนิพนธ์


Analysis, discussion, explanation, research methodology, result of research studying, summarization of research study from Thai and international journal in Dermatologic field, design topics, design dissertation study.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH