เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001901Applied Epidemiology and Bioethics
ระบาดวิทยาประยุกต์และชีวจริยศาสตร์
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การใช้วิชาระบาดหาปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆ อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง และโรคเรื้อรังอื่นๆ รวมทั้งระบาดวิทยาของปัจจัยเสี่ยงโรคผิวหนัง สะเก็ดเงิน ตุ่มน้ำพองใส โรคติดเชื้อ โรคผิวหนังเรื้อรังอื่นๆ โรคซึ่งเกิดจากความเสื่อมในผู้สูงอายุ โภชนาการ พันธุกรรม รังสี สารชีวเคมีในร่างกาย สิ่งแวดล้อม และมลพิษ ปรัชญาของการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์และจริยธรรมในการใช้สัตว์ทดลอง บทบาทของกฎหมาย และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง


Epidemiology to predict the risk factor of any diseases, accident, cancer and chronic disease, dermatologic disease, psoriasis, blister, infection, chronic eczema; degenerative disease in elderly, nutrition, genetic, radiology, biochemical, environment and pollution; philosophy of science knowledge, research ethics in humans and animals, the roles of laws and government section
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH