เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001707Anti-Aging Medicine
เวชศาสตร์ชะลอวัย
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อาการ และอาการแสดงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากความเสื่อมชราของมนุษย์ พยาธิสภาพ สาเหตุ การวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การป้องกัน การใช้อาหารเสริม


Theory of aging, healthy life style, exercise, sign and symptom of degenerative process of human including pathology, cause and diagnosis of aging condition and related disorder.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH