เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001706Dermatologic Research Journal Seminar
สัมมนาวารสารทางวิจัยตจวิทยา
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิเคราะห์ วิพากษ์ อธิบายแนวคิด วิธีการวิจัย ผลการศึกษา การสรุปผลงานของงานวิจัยทางตจวิทยาจากวารสารผิวหนัง แนวทางในการกำหนดหัวข้อ และการออกแบบการทำวิทยานิพนธ์


Concept explanation, analysis, criticize, methodology, result and discussion of research studies in Dermatologic especially international journal; guideline for design research studies and dissertation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH