เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202464Thai Economy
เศรษฐกิจไทย
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 และ 1202113

Course Description
ศึกษาโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทย องค์ประกอบของเศรษฐกิจไทย การทำงานของระบบเศรษฐกิจไทย และปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจำวัน


Historical development of Thai economy; economic systems and structures; socio-economic situations; problems and prospects.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH