เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202472Monetary Theory and Policy
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202251

Course Description
วิวัฒนาการของทฤษฎีการเงิน แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการถือเงิน ปริมาณเงินและกระบวนการส่งผ่านที่เชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงในปริมาณเงินกับการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและจุดมุ่งหมายของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค การประสานระหว่างนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังเพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ


Evolution of monetary theories; concepts of money demand; money supply and the transmission process linking changes in money supply to economics activities; monetary policies and objectives of macro economic policies; linkage between monetary and fiscal policies for economic stabilization and economic growth.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH