เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202494Corporate Finance for Economics
การเงินธุรกิจสำหรับเศรษฐศาสตร์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112

Course Description
การวิเคราะห์การเงินธุรกิจ การวางแผนกำไร การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหาร เงินสด การบริหารลูกหนี้ แหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว


Analysis of corporate finance; profit planning; management of flow of funds, cash flow liabilities; debtor management; sources of short-term and long-term funds.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH