เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202489Public Economics Policy
นโยบายเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202252

Course Description
การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สาธารณะในการกำหนดบทบาทของภาครัฐและผลกระทบของนโยบายสาธารณะ การกำกับดูแลกลไกตลาด นโยบายภาษีอากร นโยบายรายจ่ายภาครัฐ นโยบายการก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะ นโยบายรัฐวิสาหกิจ


The application of public economics in determining the role of public sector and impacts of public policies; market supervision, tax policy, public expenditure policy, public debt and debt management and public enterprise policy.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH