เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202399Project Feasibility Analysis
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 หรือ
1202113

Course Description
แนวคิด กระบวนการ และวิธีการในการเตรียมโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ของโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม การกำหนดและวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของโครงการ การจัดทำโครงการ และผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ โดยเน้นกรณีศึกษา


Concepts, procedures and methodologies in analysis of projects; social and economic feasibilities; cost-benefit analysis; project implementation; cases studies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH