เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202398Research Methodology
ระเบียบวิธีการวิจัย
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 และ 1202113

Course Description
การสร้างแนวคิดเชิงเหตุผลสาระสำคัญของ วิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ และตรรกในการกำหนด แนวความคิด เพื่อการค้นคว้าหาคำตอบ หรือพิสูจน์องค์ความรู้ทางเศรษฐกิจและสังคมศาสตร์ รวมถึงวิธีวิทยาในการสร้างแนวความคิด การทำวรรณกรรมปริทัศน์ การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน และการนำเสนอผล การศึกษาปัญหาหรือความต้องการที่เกิดขึ้นจริงและทันสมัย โดยนักศึกษาต้องประมวลความรู้ทาง เศรษฐศาสตร์ เพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาต้องมีความเข้าใจงานวิจัยของตนเองเป็นอย่างดี และสามารถนำเสนอเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดี


Concepts and structures of rationale thinking; scientific approach and logic of fact finding; theoretical foundation related to social and economic studies; methodologies used in setting up conceptual framework; undergraduate research project in economic areas under supervision.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH