เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1202482Managerial Economics
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202213 หรือ
1202112

Course Description
การวิเคราะห์อุปสงค์ การผลิต และต้นทุน การวางแผนด้านกำไร โครงสร้างตลาดกับการกำหนดราคา งบประมาณการผลิต การกำหนดราคาสินค้าในภาคปฏิบัติ การวิเคราะห์การตัดสินใจในการลงทุน วิธีวิทยาการพยากรณ์และแบบจำลองต่าง ๆ


Analysis of demand, production and cost; profit planning; price and output determination in different market structures; price and output determination in practice; analysis of decision-making procedure; various types of forecasting methodologies and models.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH