เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202495International Monetary Economics and Finance
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารระหว่างประเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202241

Course Description
ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนและเครื่องมือในการลดความเสี่ยง ทฤษฎีกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ดุลการชำระเงิน การเคลื่อนย้ายทุน ความสัมพันธ์ของราคา อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย นโยบายมหภาคระหว่างประเทศ และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงินระหว่าง ประเทศในอดีตและปัจจุบัน


Exchange rate systems; exchange rate risks, and hedging tools; theory of exchange rate determination; balance of payment; capital flow; relationship between price, exchange rate, and interest rate; monetary and fiscal policy in an open economy; review of international monetary systems from the past to the present.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH